Mensual 2021 – 2022

Concurs mensual – social
de regularitat 2021-2022
BASES
PARICIPANTS:
El concurs es obert a tothom que hi desitgi participar, i especialment als socis del Club.
Data veredicte TEMES:
28/10/2021 Lliure
25/11/2021 Graffitis
30/12/2021 Llocs abandonats
27/01/2022 Mirades
24/02/2022 Velocitat i / o moviment
31/03/2022 Pluja
28/04/2022 Esports
26/05/2022 Gent del carrer
OBRES
Cada concursant pot presentar 2 obres del tema que toca cada mes.
PRESENTACIÓ
En suport digital. Mides màximes 1920 pixels horitzontal x 1080 pixels vertical, a 300 dpi
Que no superin les 2 Mb. de pes. Format JPEG I perfil de color sRGB.
TÈCNICA
S’acceptarà qualsevol tècnica, tant en color com en blanc i negre, virades, acolorides, etc.
TERMINI D’ADMISSIÓ D’OBRES
Està indicat dins la relació dels temes.
ENVIAMENT
A l’E-mail del Club concursos@clubdiafragma.cat
JURAT
Cada mes enviarem les fotografies a diferents Agrupacions Fotogràfiques Federades de Catalunya.
VEREDICTE
Es farà una explicació del veredicte (si es possible) un dijous al nostre local del Club al Casal ”Societat La
Principal”, Rbla. Nostra Senyora, 35-37, 3a planta. Intentarem respondre a totes les preguntes que tingueu.
PUNTUACIÓ
Cada obra serà puntuada des de 10 punts la mes ben valorada fins a 4 punts la mes baixa (poden donar-se
mitjos punts). La màxima puntuació de 10 punts només serà donada a una sola fotografia de totes les
presentades. Les demés es poden empatar amb els mateixos punts a criteri del Jurat.
De les dues fotos de cada autor, només puntuarà la mes ben classificada. La segona foto només servirà en
cas de que hi hagi un empat de punts al final del concurs.
Aquesta puntuació l’anirem acumulant cada mes, i el guanyador serà l’ autor que hagi sumat més punts al
final del concurs.
PREMIS
Hi haurà 1 premi d’honor especial , i 5 premis més per els cinc següents classificats.
EXPOSICIÓ
Els concursants autoritzen a que es puguin publicar les obres presentades als mitjans de comunicació locals,
xarxes socials, a la web del Club Diafragma, etc. que pugui considerar d’interès el Club, així com també
exposar-les al públic cada mes a les sales d’exposició del Casal o bé, en d’ altres sales d’exposicions, sempre
fent constar el nom de l’autor.
CONSIDERACIONS GENERALS
L’Organització tindrà cura de les obres presentades i de la seva conservació, però no es fa responsable de
qualsevol accident, o robatori que pugui ocórrer.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació integra de les presents Bases.
Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.
Els participants es responsabilitzaran personalment i totalment de que no hi hagin drets de tercers en les
obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de
les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP, etc.),
a les quals els participants puguin estar adscrits.
CLUB DIAFRAGMA VILAFRANCA