Mensual 2019 – 2020

MENSUAL 2019-2020

Concurs mensual – social

de regularitat 2019-2020.

BASES

PARICIPANTS:

El concurs es obert a tothom que hi desitgi participar, i especialment als socis del Club.

Data veredicte TEMES:
24/10/2019              Lliure
28/11/2019              Retrat
19/12/2019              Lliure
30/01/2020              Bodegó
28/03/2020              Lliure
07/05/2020              Paisatge
28/05/2020              Lliure en blanc i negre
18/06/2020              Deports

OBRES

Cada concursant pot presentar 2 obres del tema que toca cada mes.

PRESENTACIÓ

Sobre paper fotogràfic. Muntades en suport rígid de 30×40. Tamany de la imatge lliure.

TÈCNICA

S’acceptarà qualsevol tècnica, tant en color com en blanc i negre.

TERMINI D’ADMISSIÓ D’OBRES

Esta indicat dins la relaciò dels temes

JURAT

Cada mes hi haurà un jurat diferent que vindrà d’Agrupacions fotogràfiques Federades de Catalunya.

VEREDICTE

Serà  públic i es farà al mateix dia del termini de presentació de les obres. Tindrà lloc dins les pròpies instal·lacions que el Club Diafragma té al Casal ”Societet La Principal”, Rbla. Nostra Senyora, 35-37, 3a planta.

PUNTUACIÓ

Cada obra serà puntuada des de 10 punts la mes ben valorada fins a 4 punts la mes baixa (poden donar-se mitjos punts). La màxima puntuació de 10 punts només serà donada a una sola fotografia de totes les presentades. Les demés es poden empatar  amb  els mateixos  punts a criteri del Jurat.

De les dues fotos de cada autor,  només puntuarà la mes ben classificada. La segona foto només servirà en cas de que hi hagi un empat de punts al final del concurs.

Aquesta puntuació l’anirem acumulant cada mes,  i el guanyador serà l’ autor que hagi sumat més punts al final del concurs.

PREMIS

Hi haurà 1 premi d’honor especial , i 5 premis més per els cinc següents classificats.

EXPOSICIÓ

Els concursants autoritzen a que es puguin publicar les obres presentades als mitjans de comunicació locals, xarxes socials, etc. que pugui considerar d’interès el Club, així com també exposar-les  al públic cada mes  a les sales d’exposició del Casal o bé, en d’ altres sales d’exposicions, sempre fent constar el nom de l’autor.

CONSIDERACIONS GENERALS

L’Organització tindrà cura de les obres presentades i de la seva conservació, però no es fa responsable de qualsevol accident, o robatori que pugui ocórrer.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació integra de les presents Bases.

Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.

Els participants es responsabilitzaran personalment i totalment de que no hi hagin drets de tercers en les obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la propietat intel·lectual  (SGAE, VEGAP, etc.), a les quals els participants puguin estar adscrits.

NOTA

Al tema lliure blanc i negre també s’acceptaràn fotografíes virades  monocrom.

CLUB DIAFRAGMA VILAFRANCA